МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні

у контексті світових тенденцій і національної практики


Заповніть та відправте електронною поштою

ЗАЯВКА

на участь у конференції

Тема доповіді  
Назва напряму з переліку напрямів конференції  
Прізвище  
Ім’я  
По-батькові  
Науковий ступень  
Вчене звання  
Посада  
ВНЗ або організація  
Контактний телефон   

 За необхідністю, листування з автором проводиться на е-mail, з якого була подана заявка.

ВИМОГИ до форматування тез для публікації

Тези верстаються у авторській редакції без додаткового редагування  (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі Microsoft Word або сумісному та збережені у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт полужирний вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання, ВНЗ чи організація, місто, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт полужирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 21-22], бібліографічний список у кінці тексту.

Зразок оформлення тез

  А.М. ПЕТРЕНКО

канд. юрид. наук., доц., ННІП МАУП

І.О. ГУМЕННИК

магістрантка, ННІП МАУП

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

 

 

{Текст доповіді}

{по тексту - посилання на джерела у квадратних дужках за зразком [1, 23 }

 

Джерела: (описи посилань за ДСТУ 8302:2015 )

  1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2004. 14. ст.192
  2. Беляков К.І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр. К. : КВІЦ, 2011. 576 с.
  3. Іваненко Г.А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми // Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.]. Вип. 12 : Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. С. 115-119.
  4. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] // Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pdf